OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. DEFINICE POJMŮ

Cizí obsah

Jakékoli materiály, zejména fotografie, obrázky a jiné grafické materiály, které prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz nahrají zákazníci na server Kodak Fotokniha.

Dodací podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, na jejichž základě dochází k uzavření smlouvy a jimiž se řídí práva a povinnosti zhotovitele a zákazníka ze smlouvy. 

Objednávka

Objednávka zákazníka na dodání produktů Kodak Fotokniha odeslaná zákazníkem zhotoviteli prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz.

Obsah

Vlastní obsah a Cizí obsah.

Osobní údaj

Jakákoliv informace týkající se určité nebo určitelné fyzické osoby. Určitelnou je osoba tehdy, jestliže ji lze z dané informace (ať již samostatně nebo ve spojení s jinými informacemi) identifikovat, například, avšak nikoli pouze, na základě podoby, jména, místa bydliště apod.

Podmínky

Tyto podmínky užívání stránek www.kodak-fotokniha.cz a služeb Kodak Fotokniha

Produkt Kodak Fotokniha

Jakákoli hmotná věc, kterou je možno prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz od zhotovitele nebo jakékoli jiné osoby koupit nebo nechat zhotovit. Produkty Kodak Fotokniha jsou zejména fotoknihy, plakáty, přání a kalendáře v podobě navržené zákazníkem s pomocí služeb Kodak Fotokniha.

Projekt Kodak Fotokniha

Zákazníkem vytvořený návrh, prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz a služeb Kodak Fotokniha, konkrétního produktu Kodak Fotokniha.

Poskytovatel/Zhotovitel

Společnost EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o. založená a existující v souladu s právem České republiky, se sídlem Chodovecké nám. 8, PSČ 141 00, Praha 4, IČO: 61057509, DIČ: CZ61057509, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 44082 , je zplnomocněna společností Complet a.s., zapsané Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1611, IC: 17049041, DIC: CZ17049041, která je oficiálním distributorem produktů a služeb společnosti Kodak Alaris, provozovat internetové stránky www.kodak-fotokniha.cz a www.dealers.kodak-fotokniha.cz, a používat značku Kodak-Fotokniha.

Server Kodak Fotokniha

Datová úložiště, na která zákazníci mohou prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz ukládat obsah.

Služby Kodak Fotokniha

Prohlížení a užívání stránek www.kodak-fotokniha.cz a užívání jakýchkoliv funkcí, produktů, kanálů, softwaru, databází, dat a služeb, včetně ukládání, prohlížení a užívání obsahu, poskytnutých zákazníkovi na stránkách www.kodak-fotokniha.cz.

Smlouva

Smlouva mezi zákazníkem a zhotovitelem o dodání produktu Kodak Fotokniha, uzavřená přijetím objednávky zhotovitelem způsobem a v okamžiku stanoveném Dodacími podmínkami, tvořená objednávkou a Dodacími podmínkami.

Stránky 

Webové stránky přístupné na internetové adrese www.kodak-fotokniha.cz a případně také dalších internetových adresách v rámci národních domén prvního řádu.

Účet

Soubor údajů, nutných pro přihlášení na stránky www.kodak-fotokniha.cz, k využívání služeb Kodak Fotokniha a k objednávání produktů Kodak Fotokniha. K prohlížení určitých částí těchto stránek a k využívání většiny služeb Kodak Fotokniha je nutné zadat přístupové jméno, které musí být tvořeno platnou emailovou adresou, a přístupové heslo. K objednání jakéhokoli produktu Kodak Fotokniha je nutné zadat identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a časovou zónu, ve které se daný zákazník nachází. 

Zákazník/Uživatel

Každá osoba, která registrací Účtu na stránkách www.kodak-fotokniha.cz se zhotovitelem uzavře smlouvu o užívání služby Kodak Fotokniha a jejíž Účet je aktivní (tj. nebyl zrušen).

Vlastní obsah

Jakékoli materiály, zejména fotografie, obrázky a jiné grafické materiály, které zákazník nahraje prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz na server Kodak Fotokniha.

Zásady nakládání s osobními údaji

Informace o tom, jak bude zhotovitel nakládat s Osobními údaji zákazníka, získanými při registraci Účtu a během užívání stránek a služeb Kodak Fotokniha zákazníkem. 

 

2. UŽÍVÁNÍ STRÁNEK A SLUŽEB KODAK FOTOKNIHA

2.1

Užívání stránek a služeb Kodak Fotokniha zákazníkem se řídí těmito Podmínkami, které představují právně závaznou smlouvu mezi zákazníkem a zhotovitelem. Stránky ani služby Kodak Fotokniha nesmí být využívány zákazníkem bez předchozího přijetí těchto Podmínek ani v rozporu s nimi.

2.2

Jakékoli smlouvy o dodání produktů Kodak Fotokniha uzavřené mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí objednávkou a Dodacími podmínkami, s jejichž aktuálním zněním je zákazník seznámen vždy před odesláním objednávky.

2.3

Za případné porušení těchto Podmínek nese zákazník plnou zodpovědnost vůči zhotoviteli, i vůči třetím osobám, zejména ostatním zákazníkům a návštěvníkům stránek www.kodak-fotokniha.cz.

 

3. REGISTRACE ÚČTU

3.1

Při registraci účtu je zákazník povinnen poskytnout pravdivé a přesné informace nejméně v rozsahu údajů, označených pro danou službu Kodak Fotokniha jako povinné.

3.2

Přístupové heslo a přístupové jméno k účtu je zákazník povinnen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je žádným třetím osobám.

3.3

Zákazník bere na vědomí, že veškeré užívání stránek a služeb Kodak Fotokniha pod jeho přístupovým jménem po zadání správného přístupového hesla bude považováno za užívání stránek a služeb Kodak Fotokniha přímo daným zákazníkem a ten je za ně plně zodpovědný. V případě podezření na zneužití účtu daného zákazníka musí tento zákazník bezodkladně změnit své přístupové heslo a informovat o svém podezření zhotovitele.

3.4

Zákazník souhlasí s tím, že všechny osobní údaje, jím sdělené zhotoviteli při registraci účtu nebo zhotovitelem získané později při užívání stránek a služeb Kodak Fotokniha daným zákazníkem, budou zhotovitelem zpracovávány podle Zásad o ochraně a nakládání s osobními údaji. Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami zároveň zákazník souhlasí se Zásadami o ochraně a nakládání s osobními údaji a potvrzuje, že se s nimi seznámil/a.

3.5

Dokončením registrace zákazník automaticky souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových informací o akcích a novinkách probíhajících na www.kodak-fotokniha.cz. Pokud zákazník nechce tyto informace dostávat, je nutné zasílání ze strany zákazníka odhlásit a to emailem zaslaným přímo na zákaznický servis Kodak Fotokniha, na emailovou adresu: kodak-fotokniha@edm-sro.cz. Po obdržení tohoto emailu zákaznický servis Kodak Fotokniha okamžitě zasílání těchto informací danému zákazníkovi zastaví a zruší.

4. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB KODAK FOTOKNIHA

4.1

Povaha, forma a rozsah služeb Kodak Fotokniha je určena výlučně funkcemi aplikací přístupných prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz v daném okamžiku. Je rozumné se s každou funkcí jakékoli aplikace v rámci stránek seznámit a plně jí porozumět dříve, nežli ji zákazník použije. Pokud nebude cokoli jasné musí se zákazník obrátit na zhotovitele. Za škodu způsobenou nepromyšleným nebo neinformovaným užitím stránek nebo služeb Kodak Fotokniha, jehož výsledek se nebude shodovat s očekáváním zákazníka, odpovídá výlučně daný zákazník, v žádném případě zhotovitel.

4.2

Vzhledem k neustálému rychlému vývoji technologií a aplikací v prostředí internetu není možné jakkoli garantovat stálé nebo dlouhodobé poskytování služeb Kodak Fotokniha v nezměněném rozsahu. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že povaha, forma a rozsah služeb Kodak Fotokniha se může kdykoli bez předchozího upozornění a bez nutnosti předchozího souhlasu zákazníka změnit.

4.3

Zákazník bere na vědomí, že stránky a služby Kodak Fotokniha mohou být občas kvůli údržbě, vylepšování nebo z technických či jiných důvodů nepřístupné.

4.4

Zákazník bere na vědomí, že zhotovitel je kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti jeho předchozího souhlasu oprávněn poskytování všech nebo některých služeb Kodak Fotokniha omezit či zrušit, ať již pouze danému zákazníkovi nebo i dalším či všem ostatním zákazníkům.

5. VLASTNÍ OBSAH

5.1

Vlastní obsah může zákazník pomocí stránek www.kodak-fotokniha.cz nahrávat na server Kodak Fotokniha a dále jej používat v rámci služeb Kodak Fotokniha a vlastní tvorby produktů Kodak Fotokniha, pouze však tehdy, pokud tím nedojde k porušení jakýchkoli práv třetích osob, zejména autorů fotografií a jiných grafických materiálů, práv pořizovatelů databází, z nichž byly materiály získány, nebo osob na fotografiích zachycených (například práva na použití podobizny, práva na ochranu osobních údajů nebo práva na ochranu soukromí, cti a dobré pověsti), nebo k porušení jakýchkoli právních předpisů.

5.2

Nahráním jakéhokoli vlastního obsahu na server Kodak Fotokniha a u již nahraného vlastního obsahu zákazník prohlašuje a zaručuje, že má veškeré licence, svolení, souhlasy a povolení potřebná k tomu, aby jeho daný vlastní obsah mohl být tímto způsobem užíván, a to jak jím, tak zhotovitelem. Jedná se zejména o svolení autorů fotografie a jiných grafických materiálů a osob zachycených na fotografiích, avšak v určitých případech také dalších osob, například majitelů ochranných známek nebo uměleckých děl zachycených na fotografiích. Pokud se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, bude zákazník povinen zhotoviteli nahradit veškerou škodu a veškeré náklady, které mu vzniknou z toho důvodu, že bylo dané prohlášení zhotovitelem považováno za pravdivé a vlastní obsah daného zákazníka byl v souladu s tímto prohlášením zákazníkem i zhotovitelem používán.

5.3

Veškerá autorská či jiná práva k vlastnímu obsahu zůstávají zákazníkovi zachována. Nahráním vlastního obsahu na server Kodak Fotokniha prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz, uděluje zákazník zhotoviteli bezplatnou nevýhradní licenci k užití tohoto vlastního obsahu ke všem způsobům užití souvisejícím s provozováním služby Kodak Fotokniha, zejména k uložení vlastního obsahu na serveru Kodak Fotokniha a k výrobě produktů Kodak Fotokniha podle návrhů zákazníka. Licenci uděluje zákazník zhotoviteli pro území celé České republiky a celého světa, bez množstevního omezení a na celou dobu autorskoprávní ochrany daného vlastního obsahu. Zhotovitel nemá povinnost licenci využít. Zhotovitel je oprávněn poskytovat podlicence třetím osobám a postoupit licenci třetí osobě, s čímž přijetím těchto Podmínek vyslovujete svůj souhlas.

5.4

Zákazník prohlašuje a zaručuje, že při jakémkoli užití jeho vlastního obsahu, zhotovitel nemusí uvádět jméno autora, a že v případech, kdy autorem vlastního obsahu je někdo jiný než vy, autor s neuváděním svého jména při dalším užití takového vlastního obsahu souhlasil.

5.5

Zákazník bere na vědomí, že v případě, že součástí jeho vlastního obsahu jsou osobní údaje, daný zákazník, jakožto osoba určující způsob a účel zpracování těchto osobních údajů, nesete výlučnou odpovědnost za splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Nahráním vlastního obsahu na server Kodak Fotokniha pověřuje daný zákazník zhotovitele ke zpracovávání osobních údajů, které jsou součástí vlastního obsahu zákazníka, v rozsahu a způsobem vyplývajícím z povahy, formy a rozsahu služeb Kodak Fotokniha a zákazníkem zvoleného nastavení přístupu k danému vlastnímu obsahu.

5.6

Ačkoli zhotovitel dělá vše pro to, aby server Kodak Fotokniha byl zajištěn proti ztrátě dat i neoprávněnému přístupu vždy způsobem, který odpovídá nadstandardnímu zabezpečení podle aktuálního stavu příslušných postupů a technologií, bere zákazník na vědomí, že zhotovitel nemůže zaručit, že vlastní obsah zákazníka nebude náhodně zničen nebo poškozen nebo že se s ním neseznámí žádná třetí osoba. V každém případě si vždy zákazník ponechá alespoň jednu záložní kopii jakéhokoli vlastního obsahu, aby o vlastní obsah v případě náhodného zničení či poškození nepřišel. Pokud má zákazník důležitý zájem na zachování důvěrnosti určitých materiálů, pak jej ale jako vlastní obsah na server Kodak Fotokniha nebude nenahrávat. Server Kodak Fotokniha nefunguje jako úložiště dat zákazníka pro jiné účely než poskytování služeb Kodak Fotokniha. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení vlastního obsahu zákazníka.

5.7

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je zhotovitel oprávněn kdykoli na základě svého uvážení smazat a znepřístupnit jakýkoli obsah, zejména pokud získá podezření, že daný obsah porušuje práva třetích osob, je v rozporu s platnými právními předpisy, s dobrými mravy nebo s obchodní a marketingovou politikou zhotovitele. Zejména může jít o pornografický obsah, obsah hanobící národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob, obsah podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, obsah směřující k podpoře a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, obsah porušující autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví, obsah porušující právo na ochranu osobnosti nebo obsah porušující právo na ochranu osobních údajů.

5.8

Zhotovitel není v žádném případě povinen posuzovat nezávadnost jakéhokoli obsahu, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost jakéhokoli obsahu, to však nic nemění na tom, že k prověřování nezávadnosti jakéhokoli obsahu je zhotovitel v každém případě oprávněn. Pokud bude mít zákazník podezření, že jakýkoli obsah je v rozporu s právními předpisy nebo porušuje práva třetích osob, oznamí to bezodkladně zhotoviteli.

 

6. CIZÍ OBSAH

6.1

Jakýkoli cizí obsah je zákazník oprávněn užívat pouze v rozsahu a způsobem, který je mu umožněn funkcemi služeb Kodak Fotokniha. Zákazník se zavazuje cizí obsah neužívat jakýmkoli jiným způsobem, zejména se nesmí pokoušet pořizovat kopie jakéhokoli cizího obsahu jakýmkoli způsobem, který není součástí služeb Kodak Fotokniha.

6.2

Veškerý cizí obsah je vlastněný nebo licencovaný zhotovitelem a je předmětem autorských práv, práv pořizovatele databáze, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví zhotovitele nebo příslušných držitelů práv. Takový obsah nelze stahovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, vysílat nebo jinak sdělovat veřejnosti, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv účely bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele nebo příslušných držitelů práv. Zhotovitel a příslušní držitelé práv si vyhrazují veškerá práva ke svému obsahu, která vám nebyla výslovně poskytnuta.

7. ZRUŠENÍ ÚČTU

7.1

Zákazník má kdykoli právo přestat služby Kodak Fotokniha užívat, aniž by musel zároveň rušit svůj účet. Kdykoli může i zrušit svůj účet, čímž nevratně ztratí právo služby Kodak Fotokniha jakkoli užívat, včetně ztráty možnosti přístupu ke svému obsahu a projektům Kodak Fotokniha. Zrušený účet není z technických důvodů možné obnovit.

7.2

Zrušením účtu přestane být zákazníkův vlastní obsah přístupný. 

7.3

Zhotovitel má právo zrušit účet zákazníka v případě, že užívá stránky nebo služby Kodak Fotokniha v rozporu s těmito Podmínkami, zejména pak v případě, že se ukáže, že prohlášení daného zákazníka, týkající se neexistence práv třetích osob bránících užití jeho vlastního obsahu v rámci služeb Kodak Fotokniha bylo nepravdivé nebo v případě, že vlastní obsah zákazníka odporuje platným právním předpisům. Zhotovitel má právo zrušit účet zákazníka i tehdy, pokud zjistí, že zákazníkem zadané údaje v rámci jeho účtu jsou neúplné nebo neodpovídají skutečnosti. Zhotovitel má právo zrušit účet zákazníka i tehdy, užívá-li stránky nebo služby Kodak Fotokniha jakýmkoli způsobem, poškozujícím či ohrožujícím obchodní zájmy zhotovitele.

 

8. VYLOUČENÍ ZÁRUK

8.1

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která má zákazník v těch vztazích a která nemůže smluvně měnit ani se jich vzdát.

8.2

Služby Kodak Fotokniha a stránky www.kodak-fotokniha.cz jsou poskytovány tak, jak vždy v daném okamžiku jsou, a zhotovitel neposkytuje žádnou záruku týkající se funkčnosti, použitelnosti, nezávadnosti, úplnosti nebo trvání služeb Kodak Fotokniha.

8.3

Zhotovitel zejména neručí nijak za to, že užívání služeb Kodak Fotokniha a stránek www.kodak-fotokniha.cz splní jakékoli požadavky zákazníka, ať již vyslovené nebo nevyslovené, ani že jakékoli nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakékoli součásti služeb Kodak Fotokniha budou odstraněny.

8.4

Na služby Kodak Fotokniha a na stránky se nevztahují žádné záruky včetně jakýchkoliv záruk týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem, pokud nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

 

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

9.1

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní práva zákazníka, jichž se nemůže smluvně vzdát nebo je smluvně omezit.

9.2

Pokud zákazníkovi díky porušení povinností zhotovitele vznikne v souvislosti s užíváním stránek nebo služeb Kodak Fotokniha škoda, zhotovitel za tuto škodu odpovídá maximálně do výše 1000 Kč. V žádném případě však zhotovitel neodpovídá ze škodu přesahující částku 1000 Kč.

9.3

Zhotovitel v žádném případě neodpovídá za žádný ušlý zisk zákazníka, zejména za ušlý zisk vyplývající ze skutečností (například smluvních vztahů zákazníka se třetími osobami), o nichž zhotovitel při registraci účtu daného zákazníka nevěděl ani nemohl vědět.

9.4

Omezení odpovědnosti zhotovitele za škodu dle tohoto článku těchto Podmínek platí bez ohledu na to, zda byl zhotovitel upozorněn na možnost vzniku škody nebo si této možnosti měl být vědom.

 

10. ODDĚLITELNOST

10.1

Pokud jakékoli ustanovení těchto Podmínek bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na jiné části těchto Podmínek, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru těchto Podmínek.

 

11. ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO 

11.1

Smluvní vztah založený těmito Podmínkami, registrací účtu zákazníka a jeho užíváním stránek a služeb Kodak Fotokniha se řídí na základě dohody mezi zákazníkem a zhotovitelem, výlučně právem České republiky.

11.2

Veškeré případné spory mezi zákazníkem a zhotovitelem, související s užíváním sránek a služeb Kodak Fotokniha zákazníkem, budou řešeny především smírně, tedy dohodou.

11.3

V případě nemožnosti dosažení dohody budou případné spory mezi zákazníkem a zhotovitelem, související s užíváním stránek a služeb Kodak Fotokniha zákazníkem, řešeny výlučně věcně příslušným soudem v České republice, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla zhotovitele.

11.4

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní právo zákazníka obrátit se na jiný příslušný soud.

 

12. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

12.1

Zhotovitel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit. O změně Podmínek bude zákazník informován buď elektronickou poštou nebo při prvním přihlášení na stránky s použitím přístupového jména a hesla zákazníka po změně Podmínek.

12.2

Pokud s novým zněním Podmínek nebude zákazník souhlasit, může zrušit svůj účet. V případě, že svůj účet nezruší bezodkladně poté, co se o změně Podmínek dozvěděl, vyjadřuje tím svůj souhlas s novým zněním Podmínek a je jím vázán.

12.3

Zákazník souhlasí s tím, že na jeho e-mailovou adresu zadanou v rámci registrace účtu mu bude moci zhotovitel kdykoli během doby existence účtu zákazníka zasílat oznámení týkající se stránek, služeb Kodak Fotokniha a těchto Podmínek. Bere na vědomí, že jediný způsob, jakým může tento souhlas odvolat, je zrušení svého účtu, protože komunikace prostřednictvím e-mailu na zákazníkem zadanou adresu je pro zhotovitele z technických důvodů jediným možným způsobem komunikace s daným zákazníkem ohledně stránek a služeb Kodak Fotokniha.

12.4

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21.1.2016.