DODACÍ PODMÍNKY

1. DEFINOVÁNÍ POJMŮ 

Archivace Smlouvy

Objednávka zákazníka a smlouva jsou u zhotovitele archivovány po celou dobu registrace zákazníka od okamžiku uzavření smlouvy. Systém Kodak Fotokniha umožňuje prohlížení již objednaných zakázek. Zákazník musí být platně registrován v rámci webového rozhraní Zhotovitele, aby mohlo dojít k objednání produktu a uzavření smlouvy.

Cena za Dílo

Finální cena za objednaný produkt zákazníkem na www.kodak-fotokniha.cz, vypočítaná systémem Kodak Fotokniha podle cen jednotlivých typů produktů Kodak Fotokniha obsažených na stránkách.

Dílo

Zhotovení objednaných produktů Kodak Fotokniha zhotovitelem pro zákazníka dle uzavřené smlouvy.

Dodací podmínky

Dodací podmínky znamenají všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky, kteří objednali produkty Kodak Fotokniha. Obsahují i podmínky záruky a reklamační řád. 

Možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před odesláním objednávky zákazníkem

Systém Kodak Fotokniha upozorňuje před odesláním objednávky zákazníka na zjištěné chyby a nutnost opravy těchto chyb. Ve chvíli, kdy zákazník odešle objednávku ke zpracování potvrzuje, že chyby opravil a chce produkt vyrobit ve stavu, v jakém objednávku zaslal ke zpracování.

Občanský zákoník

Zákoník, dle kterého se řídí práva a povinnosti zákazníka a zhotovitele neupravené v této smlouvě. 

Produkt Kodak Fotokniha

Jakékoli výrobky – zejména tištěné produkty (např. fotoknihy, kalendáře, přání, fotoobrazy), jejichž zhotovení z fotografických materiálů dodaných zákazníkem je nabízeno zákazníkům zhotovitelem prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz. Produkty Kodak Fotokniha mohou být vytištěny pouze ve variantách (zejména rozměry, typy produktu Kodak Fotokniha, grafické uspořádání) nabízených zhotovitelem na stránkách.

Dárkový certifikát

Certifikát s vyznačenou výší kreditu (slevy), který je dostupný po zadání kódu na stránkách www.kodak-fotokniha.cz. Prostřednictvím tohoto certifikátu lze hradit závazky zákazníka vůči zhotoviteli. Tento certifikát lze zakoupit u zhotovitele. Cena certifikátu je rovna výši kreditu, na který je certifikát vystaven.

Smlouva

Smlouva mezi zákazníkem a zhotovitelem o dodání produktu Kodak Fotokniha, uzavřená přijetím objednávky zhotovitelem způsobem a v okamžiku stanoveném těmito dodacími podmínkami, tvořená objednávkou a dodacími podmínkami.

Smluvní strany

Zhotovitel a  zákazník.

Spotřebitel

Zákazník, který je fyzickou osobou a který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Stránky

Webové stránky přístupné na internetové adrese www.kodak-fotokniha.cz a případně také dalších internetových adresách v rámci národních domén prvního řádu.

Uživatel

Každá osoba, která registrací na stránkách www.kodak-fotokniha.cz, se zhotovitelem uzavře smlouvu o užívání stránek a jejich prostřednictvím poskytovaných služeb, jejíž uživatelský účet je aktivní (tj. nebyl zrušen).

Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy

Prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz si zákazník při použití systému Kodak Fotokniha vybere
(i) typ požadovaného tiskového produktu (požadovaný produkt Kodak Fotokniha, který má být dle fotografických materiálů dodaných zákazníkem zhotovitelem vyroben), a  (ii) podobu a velikost zákazníkem vybraného produktu Kodak Fotokniha, (iii) fotografie a další materiály, které mají tvořit obsah produktu Kodak Fotokniha a (iv) zákazníkem požadované množství (počet kusů) produktu Kodak Fotokniha. Odesláním zákazníkem vytvořeného produktu – požadovaného produktu Kodak Fotokniha v rámci stránek www.kodak-fotokniha.cz, a následným vyplněním a odesláním objednávky zákazník závazně objednává u zhotovitele zhotovení (vytištění) jím objednaného produktu Kodak Fotokniha v grafické podobě, kterou zákazník vybral a definoval. Při vyplňování objednávky zákazník zadá své identifikační údaje a vybere způsob dodání díla a způsob placení ceny za dílo z možností, které systém Kodak Fotonika nabízí. Cena za dílo a cena zákazníkem zvoleného způsobu doručení díla jsou automaticky vypočteny systémem Kodak Fotokniha a zákazník je s nimi seznámen v průběhu vyplňování objednávky. Systém Kodak Fotokniha může být použit zákazníkem výhradně jen pro vytváření zhotovitelem nabízených produktů Kodak Fotokniha. Užívání stránek www.kodak-fotokniha.cz je podmíněno registrací. Identifikace proběhne uložením projektu a odesláním řádně vyplněné objednávky zhotoviteli.

Zákazník

Fyzická či právnická osoba, která se zhotovitelem uzavřela nebo uzavírá smlouvu o  zhotovení produktu Kodak Fotokniha na základě objednávky.

Záruční doba

Činí dle ust.§ 646 odst.1 Občanského zákoníku pro všechny zákazníky, kteří mají povahu spotřebitele ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, a stejně tak pro ostatní zákazníky šest měsíců.

Zásady nakládání s osobními údaji

Informace o tom, jak bude zhotovitel nakládat s osobními údaji zákazníka, obsaženými v registraci a v objednávce. Aktuální znění naleznete na www.kodak-fotokniha.cz.

Zhotovitel

Obchodní společnost EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o. založená a existující v souladu s právem České republiky, se sídlem Chodovecké nám. 8, PSČ 141 00, Praha 4, IČO: 61057509, DIČ: CZ61057509, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 44082 , je zplnomocněna společností Complet a.s., zapsané Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1611, IC: 17049041, DIC: CZ17049041, která je oficiálním distributorem produktů a služeb společnosti Kodak Alaris, provozovat internetové stránky www.kodak-fotokniha.cz a www.dealers.kodak-fotokniha.cz, a používat značku Kodak-Fotokniha. Kontaktní email.: kodak-fotokniha@edm-sro.cz.

 

2. DODACÍ PODMÍNKY A JEJICH POUŽITÍ

2.1

Tyto Dodací podmínky upravují práva a povinnosti zhotovitele a zákazníka a jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a zhotovitelem. Práva a povinnosti zákazníka a zhotovitele neupravené v této smlouvě se řídí Občanským zákoníkem.

2.2

Odesláním objednávky prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz, zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Dodacích podmínek, že jim plně rozumí a stejně tak se seznámil s Reklamačním řádem Kodak Fotokniha.

2.3

Odesláním objednávky prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz, zákazník potvrzuje, že se seznámil s cenou objednávaných produktů Kodak Fotokniha a s možností odstoupení od smlouvy podle těchto Dodacích podmínek.

2.4

Uplatnění jakýchkoli jiných všeobecných smluvních či obchodních podmínek, na které se může zákazník jakkoli odkazovat, je vyloučena, není-li výslovně písemně sjednáno jinak mezi zákazníkem a zhotovitelem.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1

Smlouva mezi zhotovitelem a zákazníkem je uzavřena, momentem, kdy zákazník od zhotovitele obdrží elektronicky na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce potvrzení o přijetí této objednávky. Pouhé potvrzení o tom, že objednávka byla zhotoviteli doručena, není v žádném případě přijetím objednávky zhotovitelem. Až do okamžiku uzavření smlouvy má zhotovitel právo objednávku odmítnout bez udání důvodů.

3.2

Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla od uzavřené Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že fotografie nebo jiné grafické materiály, které mají být dle volby Zákazníka použity pro zhotovení Díla Zhotovitelem, odporují etickým pravidlům Zhotovitele nebo právním předpisům (zejména materiály, jejichž obsahem je hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka atd.) nebo by jejich použitím pro zhotovení Díla Zhotovitel mohl porušit jemu známá práva třetích osob (zejména autorská práva, právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu osobních údajů apod.).

3.3

Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla od uzavřené smlouvy odstoupit, zjistí-li, že fotografie či jiné grafické materiály dodané zákazníkem, které mají být použity pro zhotovení díla zhotovitelem, není možné z technických důvodů pro zhotovení díla použít.

 

4. DODÁNÍ DÍLA

4.1

Pokud si zákazník v objednávce zvolí jako způsob dodání díla osobní vyzvednutí na pobočce zhotovitele, dílo se považuje za dodané v okamžiku, kdy jej zhotovitel připraví na dané pobočce k vyzvednutí a zákazník je o tom informován. 

4.2

Pokud si zákazník v objednávce zvolí jiný způsob dodání díla než je osobní vyzvednutí na pobočce zhotovitele, dílo se považuje za dodané v okamžiku, kdy je vybraným dopravcem předáno zákazníkovi a dodací adrese zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávce. 

4.3

Zákazník, je povinen dílo převzít nejpozději do 5ti týdnů od dohodnutého data dodání díla. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla počíná jednoměsíční lhůta běžet až ode dne skutečného zhotovení díla. Pokud si zákazník ve stanovené lhůtě dílo nepřevezme, je povinen platit zhotoviteli poplatek za uskladnění ve výši 150,- Kč za každý [započatý týden] prodlení s převzetím díla.

4.4

Na zákazníka (spotřebitele), přechází nebezpečí škody na díle okamžikem převzetí díla nebo marným uplynutím lhůty pro převzetí díla zákazníkem, podle toho, co nastane dříve.

4.5 

Zákazník je povinen dílo na adrese, kterou uvedl v objednávce, od držitele poštovní licence nebo jiného dopravce převzít nebo zajistit převzetí díla třetí osobou. Vrátí-li se dílo odeslané na adresu zadanou zákazníkem v objednávce zhotoviteli jako nedoručené, není zhotovitel povinen dílo znovu odesílat ani pro zákazníka skladovat.

4.6

Pokud zákazník, který je spotřebitelem, nepřevezme dílo ani do 5ti týdnů ode dne, kdy bylo zhotoveno, může zhotovitel s dílem volně nakládat.

5. DODACÍ LHŮTA

5.1

Lhůta k vyrobení díla a dodání díla zákazníkovi činí obvykle 3 pracovní dny (dále dle vybraného způsobu dodání a dopravce, který bude dodání realizovat), od uzavření smlouvy. Přesný termín dodání díla nebo termín předání zhotoveného díla držiteli poštovní licence nebo jinému dopravci k provedení přepravy, je zákazníkovi zhotovitelem sdělován emailovou zprávou na jím udanou emailovou adresu. Dojde-li k prodlení s dodáním díla, způsobené zhotovitelem, delším než 10 pracovních dnů od termínu dodání díla uvedeného zhotovitelem, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy.

Toto odstoupení se nevztahuje na prodlení s dodáním díla, způsobené dopravcem, kterého si v objednávce zákazník vybral.

Zhotovitel vůči zákazníkovi, neodpovídá za řádnost a včasnost doručení zhotoveného díla vinou dopravce (doručovatele) zhotoveného díla. Opožděné doručení zásilky z jakéhokoliv důvodu neopravňuje zákazníka, k odmítnutí převzetí díla ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení předpokládané doručovací lhůty. 

Zhotovitel objednává svým jménem a na účet zákazníka dopravu (doručení) zhotoveného díla na dodací adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Předpokládaný den doručení zhotoveného díla zákazníkovi, sděluje zhotovitel zákazníkovi emailovou zprávou na jím udanou emailovou adresu.  

6. CENA ZA DÍLO, BALNÉ, POŠTOVNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1

Cena za dílo je uvedena (vypočtena) systémem Kodak Fotokniha vždy podle jednotlivého vybraného typu produktu Kodak Fotokniha, který zákazník uvedl ve své objednávce. Na stránkách www.kodak-fotokniha.cz, jsou obsaženy základní ceny jednotlivých produktů, které zhotovitel nabízí na www.kodak-fotokniha.cz.

6.2

Cena za dílo uvedená v objednávce je uvedena včetně DPH a nezahrnuje náklady na balení (balné) a dopravu (poštovné). Částka balného a poštovného je uvedena v objednávce jako samostatná položka.

6.3

Pokud po uzavření smlouvy nastane změna v jednom či více faktorech určujících cenu za dílo, částku balného a náklady na dopravu, zejména můžou nastat změny v daňové legislativě, dopravních sazbách (poštovné), nákupních cenách, cenách materiálu, je zhotovitel povinen zákazníka o této změně ceny za dílo, částky balného nebo nákladů na dopravu informovat. V případě, že zákazník novou cenu za dílo, částku balného nebo náklady na dopravu písemně neakceptuje ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného sdělení zhotovitele o jejich nové výši, uplynutím této lhůty se smlouva ruší.

6.4

Zhotovitel si v uzavřené smlouvě vyhrazuje právo podmínit zhotovení díla úhradou ceny za dílo zákazníkem dopředu (platba do výše 100% ceny za dílo, 100% ceny balného a 100% ceny poštovného (dopravného) on-line platbou pomocí certifikované platební brány na účet zhotovitele. Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu zhotovitele.

Do doby řádné úhrady platby dle tohoto ustanovení není zhotovitel povinen zahájit provedení díla a není tedy v prodlení s dodáním díla zákazníkovi. 

Zákazník je oprávněn uhradit cenu za dílo, (nikoliv balné a dopravné/poštovné), nebo její část prostřednictvím certifikátu na slevu, a to až do výše kreditu, na který je daný certifikát vystaven. Certifikáty s poškozeným nebo neplatným kódem nemohou být k platbě závazků vůči zhotoviteli použity.

6.5

Cena za dílo je vždy uvedena na daňovém dokladu - faktuře, kterou zákazník obdrží spolu se zhotoveným dílem při převzetí díla osobně nebo při převzetí zásilky od držitele poštovní licence či jiného dopravce.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO

7.1

Vlastnické právo k dílu přejde ze zhotovitele na zákazníka převzetím díla zákazníkem.

 

8. AUTORSKÁ PRÁVA K FOTOGRAFIÍM A JINÝM MATERIÁLŮM

8.1

Zákazník odesláním objednávky uděluje zhotoviteli nevýhradní bezplatnou a časově neomezenou licenci k užití všech fotografií a jiných materiálů odeslaných zákazníkem prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz, ke zhotovení produktů Kodak Fotokniha (dále jen "materiály"), které zákazník objednal, a to ke všem způsobům užití, nutným ke zhotovení produktů Kodak Fotokniha, které zákazník objednal. Licence je udělena na dobu neomezenou, na dobu autorsko-právní ochrany materiálů, pro území celé České republiky a celého světa, v množstevním rozsahu odpovídajícím počtu objednaných produktů Kodak Fotokniha. 

8.2

Zákazník prohlašuje, že má ke všem materiálům veškeré licence, svolení, souhlasy a povolení potřebná k tomu, aby materiály mohly být zákazníkem a zhotovitelem užity k výrobě produktů Kodak Fotokniha, které zákazník objednal. Jedná se zejména o svolení autorů materiálů a osob zachycených na materiálech, avšak v určitých případech také dalších osob, například majitelů ochranných známek nebo uměleckých děl zachycených na materiálech. Pokud se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je zákazník povinen nahradit zhotoviteli veškerou škodu a veškeré náklady, které mu vzniknou z toho důvodu, že toto prohlášení za pravdivé považoval a materiály v souladu s tím užil.

8.3

Zákazník prohlašuje, že v případě, že součástí materiálů jsou osobní údaje zákazníka nebo třetích osob, je zákazník jakožto osoba určující způsob a účel zpracování těchto osobních údajů výlučně zodpovědný za splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Nahráním materiálů prostřednictvím stránek www.kodak-fotokniha.cz pověřuje zákazník zhotovitele ke zpracovávání osobních údajů, které jsou součástí materiálů, v rozsahu a způsobem nutným ke splnění smlouvy, tedy zejména ke zhotovení objednaných produktů Kodak Fotokniha.

9. ZÁRUKA A REKLAMACE

9.1

Reklamace a způsob jejího provádění je upraven v reklamačním řádu společnosti EDM (Entre Direct Marketing)  s.r.o., který tvoří nedílnou součást těchto Dodacích podmínek.

 

10. ODPOVĚDNOST

10.1

Zhotovitel nebo zákazník jsou v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek plynoucí ze smlouvy, a to až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy závazek zanikne jiným způsobem. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud nemůže svůj závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem součinnost nutnou k tomu, aby druhá smluvní strana mohla splnit svůj závazek.

10.2

Zákazník se mj. výslovně zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou případně potřebnou součinnost spojenou s případným uplatněním nároků vůči dopravci, který zhotovené dílo na účet zákazníka dopravoval. Každá samostatná zásilka (balík) je automaticky pojištěna na škodu do 5.000,- Kč včetně nákladů na expedici. Pro balení, která převyšují uvedenou hodnotu, se sjednává odpovídající pojištění. Cena za vyšší připojištění je stanovena dle odpovídající výše a je účtována dle ceníku držitele poštovní licence či jiného dopravce.

10.3

Poruší-li některá smluvní strana svoji povinnost plynoucí ze smlouvy, je povinna nahradit škodu, kterou tím druhé smluvní straně způsobí, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo nepředvídatelnými okolnostmi tzv. vyšší mocí ve smyslu čl. 11.1., nebo pokud odpovědnost za škodu vylučují tyto Dodací podmínky.

 

11. VYŠŠÍ MOC

11.1

Žádná smluvní strana nebude v prodlení nebo odpovědna za škodu vzniklou v důsledku zpoždění nebo neplnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze smlouvy, pokud takovéto zpoždění nebo neplnění vyplývá přímo či nepřímo z okolností mimo přiměřenou kontrolu takovéto smluvní strany. Takovéto okolnosti zahrnují mj. vyšší moc, válečné události, občanské nepokoje, povstání, stávky, pracovní výluky, nebo jiné pracovní nepokoje, nehody, požár, poškození vodou, záplavy, nebo jiné přírodní katastrofy. Smluvní strana postižená stavem vyšší moci vyvine přiměřené úsilí pro napravení takovéhoto stavu, aby mohla obnovit plnění svých závazků co nejdříve, avšak žádná strana nebude povinna urovnávat stav jinak, než zcela dle svého uvážení.

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, pokud (a) zákazník hrubě poruší své závazky ze smlouvy; (a) zákazník je v prodlení s úhradou jakéhokoli plnění či jiných závazků vůči zhotoviteli; (b) z technických důvodů nelze ze strany zhotovitele dílo zhotovit; (c) dodané materiály zákazníka ke zpracování hrubě neodpovídají pravidlům slušného chování a etického kodexu; (d) zákazník nedisponuje potřebnými licencemi a autorskými právy umožňujícími zpracování jím dodaných materiálů; 

12.2

Obdobně je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, pokud (a) ohledně majetku zhotovitele je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; (b) zhotovitel nebo soud rozhodne o vstupu zhotovitele do likvidace nebo zhotovitel jinak ukončí obchodní činnost.

12.3

Každá ze smluvních stran je povinna druhou stranu předem písemně informovat o okolnostech, které by mohly mít za následek některý z případů uvedených shora v tomto článku, a to jakmile se o takových okolnostech dozví.

12.4

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být zasláno na adresu druhé smluvní strany. 

12.5

Vzhledem k tomu, že dodání díla dle uzavřené smlouvy je považováno za zhotovení věci na zakázku upravené dle přání zákazníka a výlučně pro jeho potřebu, nemá zákazník dle ust. §53 odst.8 Občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit, nevyplývá-li z těchto Dodacích podmínek jinak.

12.6

V případě odstoupení od smlouvy je zákazník vždy povinen vrátit zhotovené dílo do 7 dnů od odstoupení zhotoviteli v neporušeném stavu a dále uhradit náklady vzniklé na jeho vrácení (zhotovené dílo odeslané na dobírku není zhotovitel povinen převzít).  

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

13.1

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Dodacích podmínkách, neovlivní práva zákazníka, jichž se zákazník nemůže smluvně vzdát nebo je smluvně omezit.

13.2

Pokud zákazníkovi díky porušení povinností zhotovitele vznikne v souvislosti s dílem nebo s nedodáním díla škoda, zhotovitel za tuto škodu odpovídá maximálně do výše odpovídající ceně za dílo.

13.3

Zhotovitel v žádném případě neodpovídá za žádný zákazníkovi ušlý zisk, zejména za ušlý zisk vyplývající ze skutečností (například smluvních vztahů zákazníka se třetími osobami), o nichž zhotovitel při uzavírání smlouvy nevěděl ani nemohl vědět.

13.4

Omezení odpovědnosti zhotovitele za škodu dle tohoto článku těchto Dodacích podmínek platí bez ohledu na to, zda byl zhotovitel upozorněn na možnost vzniku škody nebo si této možnosti měl být vědom.

 

14. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

14.1

Zákazník souhlasí s tím, že všechny jeho osobní údaje, poskytnuté v rámci objednávky, budou zhotovitelem zpracovávány podle Zásad nakládání s osobními údaji a prohlášení zhotovitele o ochraně osobních dat. Vyslovením souhlasu s těmito dodacími podmínkami zákazník zároveň souhlasí se Zásadami nakládání s osobními údaji a prohlášením o ochraně osobních dat vydaným zhotovitelem, a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

 

15. ODDĚLITELNOST

15.1

Pokud jakékoli ustanovení těchto Dodacích podmínek bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na jiné části těchto Dodacích podmínek, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru těchto Dodacích podmínek.

 

16. ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO 

16.1

Smluvní vztah mezi zákazníkem a zhotovitelem plynoucí ze smlouvy a těmito Dodacími podmínkami, se řídí na základě dohody mezi zákazníkem a zhotovitelem a výlučně právem České republiky.

16.2

Veškeré případné spory mezi zákazníkem a zhotovitelem, související se smlouvou nebo ze smlouvy vyplývající, budou řešeny především smírně, tedy dohodou.

16.3

V případě nemožnosti dosažení dohody budou případné spory mezi zákazníkem a zhotovitelem, související se smlouvou nebo ze smlouvy vyplývající, řešeny výlučně věcně příslušným soudem v České republice, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla zhotovitele.

16.4

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Dodacích podmínkách, neovlivní právo zákazníka obrátit se na jiný příslušný soud, pokud je spotřebitelem a příslušné právní předpisy mu takové právo přiznávají.

 

17. REKLAMAČNÍ ŘÁD

17.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Tento reklamační řád vymezuje pravidla pro reklamace díla dodaného zhotovitelem zákazníkovi.
 • Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost finančních závazků zákazníka plynoucích ze smlouvy vůči zhotoviteli.
 • Zhotovitel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užitím nebo skladováním díla zákazníkem.

17.2 ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Zákazník je povinen při převzetí díla zkontrolovat, zda dílo nemá vady. 
 • Pokud Zákazník zjistí zjevné vady na díle, je povinen uplatnit u zhotovitele reklamaci bez odkladu poté, co zhotovené dílo převzal. Reklamaci odešle zhotoviteli emailem. Pokud zákazník nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má zhotovitel právo reklamaci zamítnout. 
 • Pokud zákazník zjistí skryté vady na díle, je povinen uplatnit u zhotovitele reklamaci bez odkladu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy dílo bylo dodáno dle čl. 4.1. nebo 4.2. Dodacích podmínek. Reklamaci odešle zhotoviteli e-mailem. Pokud zákazník nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má zhotovitel právo reklamaci zamítnout. 
 • Reklamaci je zákazník oprávněn uplatnit pouze u zhotovitele, a to způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu. Reklamace díla se uplatňuje písemně u zhotovitele (adresa: Společnost EDM (Entre Direct Marketing)  s.r.o. se sídlem Chodovecké nám. 8, PSČ 141 00, Praha 4, kontaktní email: kodak-fotokniha@edm-sro.cz). 
 • Reklamace musí obsahovat popis vady a požadovaný způsob jejího odstranění. V rámci reklamace je zákazník vždy povinen předložit zhotoviteli vadné dílo a a doklad o úhradě ceny za dílo. Reklamované dílo odeslané na dobírku není zhotovitel povinen převzít. Náklady na dopravu reklamovaného díla od zákazníka zhotoviteli hradí zhotovitel pouze v případě uznání reklamace jako oprávněné a po předložení dokladů o nákladech na dopravu reklamovaného díla zhotoviteli. 
 • Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem závisí na tom, zda se jedná o odstranitelnou či neodstranitelnou vadu díla.
 • Zhotovitel se zavazuje v případě, že dílo má odstranitelnou vadu, k bezplatnému odstranění vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání tomu, aby mohlo být dílo řádně užíváno, poskytne zhotovitel zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být dílo řádně užíváno, má zákazník právo na zrušení smlouvy. Totéž právo má zákazník u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže dílo řádně užívat. Požadovaný způsob odstranění vady musí zákazník uvést ve své písemné reklamaci, jinak způsob odstranění vady díla určí zhotovitel. 
 • Zhotovitel je oprávněn vyzvat zákazníka k doplnění reklamace, a pokud zákazník potřebné informace ve lhůtě stanovené v doplnění nesdělí, má zhotovitel právo reklamaci zamítnout. V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. 
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

17.3 VLASTNOSTI ZHOTOVENÉHO DÍLA, KTERÉ NEMOHOU BÝT PŘEDMĚTEM REKLAMACE

 • Odlišná barevnost každého jednotlivého zhotoveného díla v případě, že zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů produktů Kodak Fotokniha - vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé gramáže papíru, různé druhy papíru) nelze zaručit 100% barevnou shodu mezi takovými materiály
 • Odlišná barevnost fotky na obálce fotoknihy oproti stejné fotografii vytištěné uvnitř fotoknihy na papíře - vzhledem k tomu, že desky (obálka) fotoknihy jsou tištěny jinou technologií a na jiný materiál, než-li je materiál uvnitř fotoknihy, nelze zaručit 100% barevnou shodu.
 • Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si zákazník dříve dělal klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír) - vzhledem k tomu, že klasické fotografie jsou vyráběny jinou technologií a na jiný materiál, nelze zaručit 100% barevnou shodu.
 • Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si zákazník vytisknul doma nebo v kanceláři, například s využitím ink-jetové nebo laserové technologie - vzhledem k tomu, že takové tisky jsou vyráběny jinou technologií, na jiný materiál a je využit jiný barevný prostor a/nebo tiskový profil, nelze zaručit 100% barevnou shodu.
 • Odlišná barevnost fotografií od jejich vzhledu na monitoru počítače - vzhledem k tomu, že obraz na monitoru využívá RGB barevný prostor a obraz je "prosvětlen", kdežto tisk probíhá v barevném prostoru CMYK, případně CMYK + lak, nelze tyto zobrazovací techniky srovnávat nebo srovnávat jejich výstupy.
 • Nižší tiskové rozlišení na obálce (deskách) fotoknihy než uvnitř fotoknihy - vhledem k rozdílným tiskovým technologiím a různým podkladovým materiálům nelze zaručit stejné tiskové rozlišení.
 • Jiný vzhled zhotoveného díla než jsou fotografie produktů Kodak Fotokniha
   na webové stránce www.kodak-fotokniha.cz - přestože jsou na webových stránkách použity fotografie reálných produktů, může zákazník vnímat zhotovené dílo jinak, než je jeho zmenšená fotografie na webových stránkách.
 • Jiný design zhotoveného díla nebo jiný grafický styl než je zobrazen na fotografiích produktů Kodak Fotokniha na na webové stránce www.kodak-fotokniha.cz - přestože jsou na webových stránkách použity fotografie reálných produktů, může se stát, že grafický styl nebude zcela aktuální, tedy může mít drobné odlišnosti.
 • Špatná kvalita (např. malé rozlišení) dodaných obrazových souborů (fotografií) nemůže být předmětem reklamce.
 • Doručení zhotoveného díla v poškozeném stavu vinou držitele poštovní licence či jiného dopravce, neboť za kvalitu dopravy zhotovitel neodpovídá. 
 • Kód certifikátu nelze aktivovat - pokud zhotovitel zjistí porovnáním kódu certifikátu se záznamy v databázi zhotovitele, že zákazníkem uvedený kód nebyl ještě použit, jeho kód buďto zhotovitel aktivuje, nebo zhotovitel zašle zákazníkovi na své náklady nový certifikát. Byl-li však kód použit (celý kredit nebo jen část), nelze reklamaci uznat.
 • Vlivem technické závady dojde ke smazání fotografií zákazníka, které má v rámci systému Kodak Fotokniha archivované.

 

18. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1

Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronickou poštou.

18.2

Neuvede-li zákazník v objednávce svoje správné identifikační údaje a správnou doručovací adresu, vystavuje se nebezpečí, že si zhotovené dílo nebude moci převzít, ačkoli v souladu s těmito Dodacími podmínkami může být považováno za dodané.

18.3

Tyto Dodací podmínky a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2015.